Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με την ΟΛΜΕ

με θέμα το υπόμνημα για το Νέο Λύκειο

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος, η Γενική Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. συζήτησε το υπόμνημα που είχε κατατεθεί με θέμα το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό).

Σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν οι βάσεις για μια συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και τη διασφάλιση τόσο της ακεραιότητας και της συνέχειας του γνωστικού μας αντικειμένου όσο και της θέσης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επισήμαναν τη σημασία και την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο με βάση ένα συνεκτικό, δωδεκαετές πρόγραμμα σπουδών. Ιδιαιτέρως, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφέρθηκε στο Λύκειο, επισημαίνοντας τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς του κλάδου σε αυτό, όπως ότι: α) πρόκειται για μάθημα επιλογής με παρωχημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, β) δεν υπάρχει συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών που να καλύπτει τους διαφορετικούς τύπους Λυκείου, γ) τα βιβλία δεν διανέμονται δωρεάν. Επιπλέον, αναφορά έγινε στις ανάγκες των μαθητών/-ητριών ως προς το επίπεδο γλωσσομάθειας (και τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας και μάθησης) που χρειάζονται οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ως προαπαιτούμενο για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και ως επαγγελματικό προσόν και ουσιαστικό εφόδιο για τη μελλοντική τους ζωή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις που θα οδηγήσουν στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της διδασκαλίας, εκμάθησης και πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.).

Στον εκτενή διάλογο που ακολούθησε υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και θετική ανταπόκριση εκ μέρους του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. και παρατηρήθηκε ειλικρινής διάθεση περαιτέρω συνεργασίας για την στήριξη του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.